Θεώρηση εισόδου για ακίνητη περιουσία

22.01.2018 | Νέα

Τι είδους θεώρηση εισόδου πρέπει να έχει όποιος θέλει να αγοράσει ακίνητη περιουσία και να ζητήσει άδεια διαμονής στην Ελλάδα;

Είτε θεώρηση Σένγκεν (τύπου C),
 είτε εθνική θεώρηση (τύπου D).

Ποιά είναι η διαφορά τους;

Θεώρηση Σένγκεν—τύπου C
Ο κάτοχός της μπορεί να μείνει στην Ελλάδα και τις υπόλοιπες χώρες Σένγκεν έως 90 ημέρες ανά εξάμηνη περίοδο. Το διάστημα αυτό ξεκινά από την ημέρα της πρώτης εισόδου στον χώρο Σένγκεν. Εάν η θεώρηση είναι για μία είσοδο, τότε θα πρέπει να ζητήσει νέα θεώρηση εάν θελήσει να επισκεφθεί ξανά την Ελλάδα.

Εθνική θεώρηση για ιδιοκτήτες και επενδυτές ακινήτων—τύπου D
΄Εχει γίνει ειδική πρόβλεψη. Έχει διάρκεια κατά κανόνα έως 365 ημέρες. Ο κάτοχός της μπορεί να μείνει στην Ελλάδα όλο αυτό το διάστημα και να ταξιδεύσει από / προς την Ελλάδα όσες φορές το επιθυμεί. Επί πλέον, μπορεί να ταξιδεύει στις άλλες χώρες της ζώνης Σένγκεν επί ένα τρίμηνο ανά εξά- μηνο.

Είναι ίδιες οι προϋποθέσεις μεταξύ των δύο τύπων θεωρήσεων;

Όχι, διαφέρουν.

Θεώρηση Σένγκεν—τύπου C:
Ισχύουν οι γενικές προϋποθέσεις αίτησης για τουριστική θεώρηση.

Εθνική θεώρηση για αγοραστές ακινήτων—τύπου D:
Γίνεται διάκριση μεταξύ όσων ζητούν εθνική θεώρηση προκειμένου να έλθουν στην Ελλάδα είτε για να αγοράσουν ακίνητο,
είτε έχουν ήδη αγοράσει ακίνητο και στην συνέχεια σκοπεύουν να ζητήσουν άδεια διαμονής.

Μεταξύ των δύο τελευταίων περιπτώσεων, υπάρχει διαφορά ως προς τα δικαιολογητικά που πρέπει να προσκομίσει ο ενδιαφερόμενος στην ελληνική Προξενική Αρχή

Ποια θεώρηση εισόδου είναι προτιμότερη;

Ο ενδιαφερόμενος θα πρέπει να λάβει υπ’ όψιν του τα έξής:

– Για την αγορά ακινήτου δεν απαιτείται συγκεκριμένος τύπος θεώρησης.
– Εάν χρειάζεται μεγάλο διάστημα προκειμένου να ψάξει για ακίνητο ή μετά την αγορά του θέλει να διαμείνει συνεχόμενα στην Ελλάδα, τότε η εθνική θεώρηση τύπου D ενδείκνυται.
– Εάν θεωρεί ότι αρκεί ένα τρίμηνο διαμονής ανά εξάμηνο, και θέλει να κάνει νέα αίτηση για το επόμενο ταξίδι στην Ελλάδα, τότε η τουριστική θεώρηση Σέν- γκεν μπορεί να επαρκεί.
– Σε κάθε περίπτωση, η αίτηση για άδεια διαμονής θα πρέπει να έχει υποβληθεί πριν από την λήξη της ισχύος της θεώρησης εισόδου. Ο ενδιαφερόμενος μπο- ρεί, εξάλλου, να υποβάλει την αίτηση για άδεια διαμονής μέσω πληρεξουσίου ατόμου.

Δικαιολογητικά για την χορήγηση εθνικής θεώρησης:

 1. Αίτηση και φωτογραφία
 2. Διαβατήριο ή άλλο ταξιδιωτικό έγγραφο εν ισχύ αρε που αναγνωρίζεται από την Ελλά- δα
 3. Αντίγραφο ποινικού μητρώου
 4. Ιατρική βεβαίωση ότι δεν υπάρχει νόσος που αποτελεί κίνδυνο για την δημόσια υγεία
 5. Ταξιδιωτική ασφάλιση

Επί πλέον, απαιτούνται τα εξής:

Φυσικά πρόσωπα

 1. Αντίγραφο της συμβολαιογραφικής πράξης κτήσης του/των ακινήτου/ων, αξίας τουλά- χιστον 250.000€
 2. συμβολαιογραφική βεβαίωση ότι το συμβόλαιο αγοράς πληροί τις προϋποθέσεις του άρθρου 36Α Ν.3386/2005
 3. πιστοποιητικό μεταγραφής στο υποθηκοφυλακείο.

Εάν δεν έχει ολοκληρωθεί η αγορά, απαιτούνται, επίσης, τα εξής:

 1. αποδεικτικά της οικονομικής επιφάνειας του ενδιαφερομένου, π.χ. βεβαίωση αναγνω- ρισμένης Τράπεζας ή άλλου χρηματοοικονομικού οργανισμού, απ’ όπου να προκύπτει η ύπαρξη τραπεζικών καταθέσεων ή άλλων χρεωγράφων, ιδίως ομολογιών ή μετοχών, συνολικής αξίας άνω των 250.000€.
 2. Αντίγραφο συμβολαίου ανάθεσης μεσιτείας είτε σε δικηγορική εταιρεία ή μεμονωμένο δικηγόρο, οι οποίοι να έχουν δικαίωμα επαγγελματικής δραστηριότητας εντός της Ευ- ρωπαϊκής Ένωσης, είτε σε πρακτορείο / εταιρεία διαχείρισης ακινήτων με άδεια εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Αγορά μέσω νομικού προσώπου

 1. Αντίγραφο της συμβολαιογραφικής πράξης κτήσης του/των ακινήτου/ων, αξίας τουλά- χιστον 250.000€
 2. Αντίγραφο του καταστατικού του νομικού προσώπου από το οποίο να προκύπτει ότι ανήκει στον ενδιαφερόμενο το σύνολο των μετοχών ή των εταιρικών μεριδίων του.

Εάν δεν έχει ολοκληρωθεί η αγορά, απαιτούνται, επίσης, τα υπ’ αριθμ. 9 και 10 ανωτέρω δικαιολογητικά.

 

Πηγή: 

https://www.greekhousegroup.com/index.php/el/component/content/article?id=21